منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن جرقه در خواب خوب است مشروط بر اینکه تند و شدید نباشد . یک وقت هست که در خواب می بینید از دور یا نزدیک جرقه دیده می شود یا از شیئی نا آشنا جرقه برمی خیزد این در خواب بد نیست زیرا بار گه نور و امید و روشنی است اما اگر تند و شدید باشد و حالت انفجار پیدا کند تعبیری دیگر دارد . اگر برق زدن هم باشد خوب است فقط در صورتی بد می شود که یا حالت انفجار پیدا کند و یا جرقه در چیزی بگیرد و آتشی بوجود آورد و شعله ایجاد نماید . در این صورت دیدنش در خواب بد است چون حالت سوزندگی و ویرانگری پیدا می کند و شعله اگر برای روشنائی باشد نیکو است و چنانچه سوزنده و منهدم کننده باشد بد است .

حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

دیدن آتش در خواب بیست و پنج وجه دارد :

1 . فتنه .

2 . جنگ و کارزار .

3 . فساد .

4 . رنج وتعب .

5 . خصومت و دشمنی .

6 . سخنهای زشت .

7 . منع و جلوگیری از کام مراد .

8 . خشم پادشاه

9 . کیفروعقوبت

10 . نفاق و دو روئی .

11 . بیراهی و کجروی

12 . علم و حکمت

13 . راه هدایت

14 . مصیبت .

15 . ترس و بیم .

16 . سوختن .

17 . خدمت پادشاه .

18 . طاعون .

19 . سرسام .

20 . آبله .

21 . گشایش کارها .

22 . فضیلت .

23 . مال حرام .

24 . رزق و روزی .

25 . فایده و منفعت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید