آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن جشنی در خواب ، نشانة آن است که برای شادمانی شما نقشه هایی خواهند کشید .

2ـ اگر خواب ببینید در جشنی نظم و مدیریت خوبی حکمفرمانیست ، علامت آن است که در اثر بی دقتی کسی بیمار خواهد شد و مشاجراتی ناخوشایند در خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببینید دیر به جشنی رسیده اید ، نشانة آن است که کارهای پردردسری اوقات شما را پر می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید