محمدبن سیرین گوید :

جوراب درخواب ، خادمی است از شمار زنان . اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است ، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد ، یا زنی با جمال بخواهد . اگر بیند جوراب زرد داشت ، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد . اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بیشرم است . اگر بیند جوراب او سیاه است ، اگر بیننده مصلح است ، نیکو است ، اگر مفسد است ، بد بود ، اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود ، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند . اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت ، دلیل بر مرگ خادم بود ، و بعضی از معبران گویند : جوراب ، مال و خواسته است . اگر جوراب بوی خوش دهد ، دلیل که زکوة مال بدهد . اگر بوی جوراب ناخوش بود ، دلیل که زکوة مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که از کدام پوست است ، اگر پوستین پوست شتر بود ، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود . اگر از پوست گوسفنداست ، دلیل که خادم او از مردم عامه است . اگر از پوست اسب بود ، دلیل که خادمش از اصل مهتر و سپاهیان است . اگر بیند از پوست نخجیر است ، خادم او از مردمی بیابانی است .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند جوراب در پای داشت ، دلیل که مال نگاهدارد . اگر بیند جوراب سفید و پاکیزه در پای داشت ، دلیل که زکوه مال داده بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

جوراب پا مال مرد است . که حفظ کننده مال است .

اگر بیند از جوراب او بوی خوش می آمد ، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح وثنایش گویند .

اگر بوی ناخوش کند ، او را ملامت و نفرین کنند .

اگر بیند جوراب او ضایع شد ، دلیل که زکوة ندهد و مال او ضایع شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کاملا عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد . جوراب در خواب های ما خدمتی است که انجام می دهیم و کاری است که می کنیم و طبعا انتظار پاداش و خیر را داریم . اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده ایم که حتی از زانوی ما می گذرد خواب ما می گوید که در روزهای آینده در امری مبالغه می کنیم و افراط ما زیان بخش است . اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی ما است در انجام وظایف محوله . در این حالت خواب می گوید که شکست می خوریم . برخی از معبران نوشته اند جوراب مال است و آبرو . اگر جورابی ببینید که نو است و قبلا پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است . اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال دیگری است . سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب است . باز هم نوشته اند که اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید . چنان چه در خواب ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته اید بخشی از مال خود را از دست می دهید . یک لنگه جوراب به پا داشتن نگرانی مالی است . جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است که به سفر می روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می افتد . اگر جوراب ما در خواب سوراخ یا پاره بود از شکست خبر می دهد و اگر کثیف بود از بیماری و گرفتاری . اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاری می کنیم که مردم پشت سر ما بد می گویند . اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می شوند . اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده ایم کاری می کنیم که در نظر مردم سبک می شویم و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می گردد همین حالت است اگر در خواب ببینیم که جوراب پشت و رو پوشیده ایم و بالاخره اگر در خواب ببینیم که جورابی را لنگه به لنگه پوشیده ایم رازی هست که در پنهان کردنش می کوشیم و سعی داریم کسی از آن مطلع نشود .

لوک اویتنهاو می گوید :

جوراب ابریشمی –زنانه- : فلاکت

جورابهای پاره : مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن جوراب ساقه بلند در خواب ، نشانة آن است که از روابط بی بندوبار با زنان لذت کسب می کنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته است ، نشانة آن است که دست به اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار به پا کرده است ، نشانة آن است که خواهید کوشید توجه مردان را به سوی خود جلب کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید