آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، نشانة آن است که از فردی غایب خبرهایی دلپذیر خواهید شنید .

2ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، علامت آن است که با امور نگران کنندهای روبرو خواهید شد .

حضرت داود علیه السلام

1ـ دیدن

حضرت داود علیه السلام

در خواب ، نشانة عدم توافق بین اعضای خانواه است و نابسامانی و ناهماهنگی که بر اعصاب شما فشار می آورد .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید