علامه مجلسی ( ره ) گوید :

و

حمام

رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه

لوک اویتنهاو می گوید :

حمام

درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک

در یک رودخانه

حمام

کردن : قدرت و شجاعتدر یک چشمه

حمام

کردن : بازیافتن سلامتیدر یک محیط باز

حمام

کردن : ازدواج با شخصی ثروتمنددر اتاق خود

حمام

کردن : بی وفاییصابون زدن در

حمام

: لذت

حمام

کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید

حمام

کردن در آبهای سرد : کامیابی

حمام

کردن در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد

حمام

کردن با لباس : نشانه ضعف

کثیف کردن آب وان : شما به خودتان آسیب خواهید رساند

تماشای دیگران در

حمام

: غم و غصه

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن گلهای زرد یا سفید در

حمام

، علامت آن است که از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد . 2ـ اگر دختری خواب ببیند در

حمام

است ، نشانة آن است که به کسب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید