محمدبن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند که حکمت و علم می خواند ، دلیل بود که قران خواندن او را کرامت گردد . اگر بیند کتابی درحکمت و علم بخرید ، دلیل که مصحفی بخرد . اگر بیند کتاب حکمت بسوخت ، دلیل بر تباهی دین او بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند اوراق کتاب حکمت می خورد ، دلیل است که علم و حکمت بسیار خواند . اگر دید اوراق حکمت می درید ، دلیل که نمازها نگذارد . اگر بیند کتاب حکمت می خواندند و او می شنید ، دلیل که هوس علم و حکمت خواندن داشته باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید