آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر دختری در خواب خالة خود را ببیند ، دلالت بر آن دارد که برای انجام عملی مورد سرزنش قرار می گیرد و این امر موجب پریشانی او می شود .

2ـ اگر در خواب ببینید خالة شما شادمان است ، نشانة آن است که اختلافات جزئی حل خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 422
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید