لوک اویتنهاو می گوید :

خانواده : ثروت ، شما دست به کار تازه ای خواهید زد

خانواده خود را دیدن : بزودی اتفاق خانوادگی مهمی خواهد افتاد

خانوده مقدسین : شما به آرامش درونی خواهید رسید

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید