آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خاک انداز در خواب ، نشانة آن است که وظیفه ای دشوار اما دلپذیر را به عهده خواهید گرفت .

2ـ دیدن خاک انداز شکسته در خواب ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته هایتان بی پاسخ خواهد ماند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید