محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب بیند که

خروس

داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود ، قهر کند .

اگر بیند

خروس

را بکشت ، دلیل که بر بنده ظفر یابد .

اگر بیند با

خروس

جنگ می کرد ، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد .

اگر بیند از آن

خروس

وی را گزندی آمد ، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند .

اگر بیند

خروس

بچه بیافت ، یابه وی داند ، دلیل که او را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان .

اگر بیند که بانک

خروس

می شنید ، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند .

معبران گفته اند : بیشتر تعبیر

خروس

بر بنده وبندزاده افتد .

اگر بیند

خروس

ی بر روی او می جست ، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد .

اگر بیند کسی به او

خروس

ی بچه داد ، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند

خروس

ی داشت ، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد .

اگر بیند

خروس

بیافت و بکشت ، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر کسی بیند

خروس

ی یافت ، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خروس

منادی و بشیر است . ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند ، از حضرت رسول اکرم _ صلی الله علیه و آله _ روایت می کنند که فرموده اند

خروس

دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند . دیدن

خروس

در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی

خروس

ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی . گم کردن و کشتن

خروس

در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت

خروس

خوب است .

خروس

رنگی نشان تلون و تردید است و

خروس

سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد .

لوک اویتنهاو می گوید :

خروس

دیدنش : به شما شک خواهند کرد

شنیدن آوای

خروس

: دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه میکنند

گرفتنش : پیروزی و موفقیت

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن ماکیان و

خروس

زیادی نعمت باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ شنیدن بانگ

خروس

در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد . 2ـ شنیدن بانگ

خروس

در خواب به هنگام شب ، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت . 3ـ دیدن جنگ

خروس

ها در خواب ، نشانة آن است که در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترک می گویید . 4ـ دیدن جنگ

خروس

ها در خواب معمولا خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید