محمدبن سیرین گوید :

خرگوش به خواب دیدن بد است . اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد ، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد . اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد ، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد . اگر بیند که بچه خرگوش داشت ، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد ، جز رنج و بعضی از معبران گویند : رنج و اندوه او از فرزندان است .

جابر مغربی گوید :

خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود . اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است ، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است . اگر بیند که خرگوش بکشت ، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد . اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید ، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است . نامبارک است . خرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می دهیم و آن کارها به ما لذت می بخشند . در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود ابن سیرین معتقد است خرگوش زنی است بد و بد خو یا کنیزی نا فرمان اما زیبا و تعریفی در همین حدود . اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند . اگر به دنبال خرگوش در خواب دویدید سر در گم کاری ناخوشایند می شوید . خوردن گوشت خرگوش مال حرام است . پوست خرگوش بد است و میمنت ندارد .

مؤلف گوید :

خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مونث مطیع و فرمان برتعبیر می شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می باشد . خرگوش وحشی و بازی گوش می تواند معنی عکس داشته باشد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خرگوش از زنان بهره بیند

دیدن خرگوش فرزند می یابد یا چیزی به او می رسد خوشحال می شود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خرگوش در خواب ، نشانة تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل .

2ـ دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .

3ـ دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید