منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خرزهره گیاهی است تلخ و سمی که حتی حیوانات گرسنه آن را نمی خورند . این گیاه مانند جنگل در رویاهای ما نشان تلخ کامی است و گل خر زهره غم است که سرخ آن از سفید بهتر است زیرا خر زهره سفید ، ماتم نیز همراه دارد . اگر کسی گلدان خر زهره برای شما آورد اندوهی به شما می دهد که پر دوام است و اگر شما به کسی دادید همین تعبیر را دارد . در هر صورت دیدن خر زهره در خواب غم و تلخ کامی است و خوب نیست .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید