محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی ، دلیل بر خیر و نیکویی او کند . اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت ، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند پدر و مادر بر وی خشم گرفتند ، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می کنید و اشیاء را به سویی پرت می کنید ، علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده اند ، علامت آن است که با اوضاع نامساعد کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد .

3ـ اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند ، علامت آن است که در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید