محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند کسی او را خفه کرد ، دلیل که غمگین و مستمندشود و بعضی گویند : خفه کردن نیکی عیش است .

اگر در خواب احساس خفگی کنید ، نشانة آن است که در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
avatar

فاطمه

1399/04/06

سلام من خواب دیدم مادرم از دستم عصبانی هست ودر جای خیلی زیبا به من حمله میکنه و قصد خفه کردن منو داره منم گلوی او را فشار می دم تا وام کنه پدرم میاد وما دست از خفه کردن برنداریم هر دو گریه میکنیم من به پدرم میگم قصد خفه کردن من را داشته مادرم انکار میکنه و میگه او قصد خفه کردن من را داشته و منم انکار میکنم از خواب میپرم واحساس خفگی میکنم تعبیرش چیست

پاسخ دادن

نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید