محمدبن سیرین گوید :

خلال کردن درخواب نیکو نباشد ، زیرا که دندان ها در خواب اهل بیت بود و خلال مانند جاروب بود که اهل بیت را می روبد و هر که به خواب بیند که خلال می کرد ، دلیل که به قدر آن که با خلال بیرون آورد از مال اهل بیت او نقصان شود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که چیزی به خلال از دندان بیرون آورد و به کسی داد ، دلیل که از مال خویش به ناحق بستاند و به کسی دهد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خلال دندان در خوب دیدن زدودن غم ها و ناراحتی های کوچک خانوادگی است . تعبیر خلال بادام و پرتقال همان تعبیر اصل خود را دارد و بهتر است به کلمات _ بادام و پرتقال _ و غیره مراجعه کنید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ مشاهدة خلال دندان در خواب ، نشانة آن است که اگر در آینده توجه خود را معطوف به کینه و کدورتها بکنید ، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید برای تمیز کردن دندانهایتان از خلال دندان استفاده می کنید ، نشانة آن است که در آسیب رساندن به زندگی یکی از دوستانتان نقش مهمی ایفا خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید