حضرت دانیال گوید :

اگر بیند که به آب اندر همی رفت و اندر آن وقت ، تن او قوی بود ، خاصه کاری اندر آنکار ظاهر گردد و اگر بیند که در آب صافی رفت و تن او پوشیده بود ، دلیل بر قوت دین بود وتوکل کردن بر ایزد تعالی و استقامت کار وی

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید