آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید روی دامن کسی نشسته اید ، نشانة آن است که در حرفة خود با مشکلی روبرو نخواهید شد . اگر دختری در خواب ببیند فردی روی دامنش نشسته است ، علامت آن است که مورد سرزنش و انتقادات دیگران قرار خواهد گرفت .

2ـ اگر ماری بر دامن خود ببینید ، علامت آن است که از طرف دشمنان مورد تحقیر و اهانت قرار می گیرید . اگر گربه ای را بر دامن خود ببنید ، نشانة آن است که دشمنی شما را فریب خواهد داد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 24
avatar

ماریا

1398/09/29

اول نوشته معبرین اسلامی بعد اینجا فقط نظر آنلی بیتون نوشته شده و اصلا تعبیر خوبی هم که نیست فقط نشستن بر روی دامن رو توضیح داده خرید دامن یا پوشیدن دامن مهم

پاسخ دادن

نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید