محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که از دانه های چیزی بر زمین ریخته بود ، آن چیزها را نرخ کاسته گردد و هر چیز از دانه ها که بیند ، که درخانه کرد یا درجوالی یا در جای دیگر ، نرخ آن چیز گران شود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند شپشه دردانه ها افتاد ، دلیل که نرخ دانه ها گران شود . اگر بیند دانه ها از زمین برچید ، نرخ آن گران شود . اگر بیند آتش در بازار چوب فروشان افتاد ، دلیل که دانه ها گران شود . اگر بیند مردگان دانه ها به مردمان دادند ، دلیل که دانه ها ارزان شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در قدیم می گفتند دانه های برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه ای زیر پا و در رهگذر افتاده یا ریخته بود جمع می کردند و برای مرغان می گذاشتند در خواب عینا این عقیده صدق می کند و دانه های برکات و نعمات هستند و دیدن دانه در خواب نیکو است . اگر در خواب دیدید که دانه های بسیار و از انواع متفاوت دارید پولی نصیب شما می شود که ریز و درشت و سکه و اسکناس های گوناگون است . اگر در خواب دیدید که به مرغان دانه می دهید به دوستانتان کمک می کنید . اگر دیدید به کبوتر دانه می دهید با کسی که قهر هستید آشتی می کنید یا اگر جوان هستید عاشق می شوید . اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می دهد آشتی می کند و به خانه اش باز می گردد . مخصوصا اگر کبوتر حرم باشد . دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است . اگر در خواب ببینید که به گنجشک دانه می دهید به همسایه خود کمک می کنید . اگر در خواب ببینید که از زمین دانه برمی دارید نعمت و برکت می یابید و چنانچه ببینید دانه می پاشید و مرغی آنجا نیست مال خود را به بیهودگی خرج می کنید . اسراف می کنید و مالتان را هدر می دهید . اگر در خواب ببینید که گونی های دانه دارید مال می اندوزید یا مالی اندوخته نصیب شما می شود . اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می دهد شوهر می کند . اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می دهد به دختر خود جهیز می دهد و او را به خانه بخت می فرستند یا برای پسر خود زن می گیرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید