به تازی چیز است که نهند بر آتش و دود کند .

محمدبن سیرین گوید :

اگر در زیر خود عود یا چیز دیگر یا بوی خوش دود می کرد ، دلیل که پیشه بیاموزد که از آن او را منفعت رسد و با مردمان عیش خوش گذارد و بر وی ثنا و آفرین کنند و هر چند که چیز خوشبوتر است ، بر وی ثنا و آفرین بیشتر کنند . اگر چیزی است که بوی ناخوش دارد ، تاویلش به خلاف این بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دخنه در خواب بر سه وجه است . اول : کسب و معیشت . دوم : خیر و منفعت . سوم : ثنا و نیکوئی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید