محمدبن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند که در خواب درودگری می کرد ، دلیل است مردم را نیکوخواه و مصلح است ، ولکن صحبت او با مردمان به نفاق است و بعضی را نصیحت نکند و به طریقی معالجه خود را به ایشان نماید ، زیرا که اصل چوب به خواب ، نفاق است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تراشیدن و بریدن و صاف کردن چوب در خواب ، دلیل بر آموختن مطالب خوب و نیکو است یا بیننده خواب به سوی صلاح و درستی باز می گردد ولی نفاق و دورویی در کرداراو خواهد بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

درودگر در خواب ، مردی است که مردمان را ادب و فرهنگ آموزد و مصلح کارهای مردم است در راه دین و نفاق از ایشان زایل کند و چوب در خواب مرد مانند ، که از ایشان فساد و نفاق است . و درودگر را کار راست کردن چیزها است ، از این سبب درودگر در خواب معلم است ، که کودکان جاهل و نادان را دانش و فرهنگ آموزد و راه دین نماید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید