لوک اویتنهاو می گوید :

دریاچه

دیدن

دریاچه

: گنج چیزی گزانبها نصیبتان خواهد شد ، این چیزشاید از لحاظ معنوی باشد

دریاچه

نا آرام : موانع بر سر راه عشق

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر دختری خواب ببیند کنار

دریاچه

ای گل آلود و خروشان تنهاست ، نشانة آن است که به زودی در زندگی او تحولاتی صورت می پذیرد و بخاطر نادیده انگاشتن آموخته ها و تجربه های ثمربخش خود تأسف می خورد . 2ـ اگر خواب ببینید با قایقی بر

دریاچه

ای می رانید و آب از کف قایق ناگهان به درون فوران می کند ، علامت آن است که پس از مدتی که تحت فشار قرار می گیرید ، سرانجام موفق می شوید به شهرت و افتخار دست یابید . 3ـ اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر

دریاچه

ای می رانند و قایقشان ناگهان در آستانة خطر غرق شدن قرار می گیرد ولی آن دو می توانند به گونه ای خود را نجات دهند ، نشانة آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می شود . اما با رفتار پسندیدة خود می تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد . 4ـ اگر خواب ببینید با کشتی بر

دریاچه

ای آرام و زلال حرکت می کنید ، نشانة آن است که با به دست آوردن ثروت می توانید به آرزوهای خود برسید .

5ـ دیدن دریاچة گل آلود که گرداگردش را صخره ها و درختان عریان فرا گرفته اند ، نشانة خاتمة ناخوشایند امور عاطفی است .

6ـ دیدن دریاچة گل آلود که گردش را درختان سبز فرا گرفته است ، نشانة آن است که با غلبه بر شهوات و هوا و هوس های مادی ، با فضیلت و تقوای فطری خود می توانید در راهی سالم و پرمنفعت گام بردارید .

7ـ دیدن

دریاچه

ای با آب زلال و شفاف که گردش را زمینهای لم یزرع فرا گرفته است ، علامت آن است که برای کسب ثروت دست به اعمال غیراخلاقی خواهید زد . 8ـ اگر در خواب صورت خود را بر آب

دریاچه

ای زلال ببینید ، علامت آن است که دوستان صمیمی ، خوشی و شادی را برایتان به ارمغان خواهند آورد . 9ـ دیدن عکس درختان پرشاخ و برگ بر آب

دریاچه

در خواب ، علامت آن است که جاذبه های معشوق شما را هر دم سوی خود خواهد کشید . 10ـ اگر خواب ببینید ساکنین جزیرة

دریاچه

ای شما را تهدید می کنند ، علامت آن است که وقت خود را بیهوده تلف خواهید کرد و سلامت خود را برای لذتهای نامشروع به خطر خواهید انداخت .
آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید