آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب صدای در زدن را بشنوید ، نشانة آن است که بزودی از اخباری غم انگیز مطلع می شوید .

2ـ اگر با صدای در زدن از خواب بیدار شوید ، علامت آن است که اخبار بد بر شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت

آیا این مطلب مفید بود؟ 7
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید