منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دعوت

قهر و اوقات تلخی است . اگر دیدید شما را برای عروسی

دعوت

کردند کاری بزرگ می کنید که دوست ندارید یا ماموریتی به شما می دهند که نمی خواهید و مورد علاقه و پسندتان نیست و در نتیجه غمی برای شما به وجود می آورد .

دعوت

های دیگر نیز تقریبا همین زمینه را دارند با توجه به این که اصولا

دعوت

قهر و خشونت لفظی و اوقات تلخی است .

لوک اویتنهاو می گوید :

دعوت

دعوت

شدن : تکبر شما باعث دردسرتان خواهد شد

دعوت

کردن : شما در یک مهمانی حضور خواهید یافت
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید