محمدبن سیرین گوید :

دوال به خواب دیدن ، خیر و منفعت باشد . بر قدر و قیمت آن جانور که دوال از پوست او بود . اگر بیند دوال پاره پاره کرد یا از وی ضایع شد یا بسوخت ، دلیل که به قدر آن وی را زیان و مضرت رسد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند دوال بسیار داشت و آن دوال ها از پوست جانوری بود که گوشت آن حلال بود ، دلیل است که به قدر آن وی را مال حلال حاصل شود . اگر به خلاف این بیند ، دلیل است که او مال حرام حاصل شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید