تعبیر خواب دکان | معنی دیدن دکان در خواب | تفسیر خواب دکان از نظر معبرین

خواب دکان

برای خواندن تعبیر خواب دکان و معنی خواب دکان از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن دکان در خواب ، نشانة آن است که تلاش و کوشش شما برای پیش بردن کاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن دکان خوش حالی بود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید