آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن دکان در خواب ، نشانة آن است که تلاش و کوشش شما برای پیش بردن کاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن دکان خوش حالی بود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید