آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن دیگ بخار در خواب ، نشانة آن است که ازمدیریتی بد عذاب خواهید کشید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند برای سرکشی به دیگ به زیرزمین می رود ، علامت آن است که در چنگ بیماری و زیان خواهد افتاد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید