محمدبن سیرین گوید :

راهزن در خواب ، مردی بود که با مردم نبرد کند

اگر به خواب بیند که راه زد و مال بسیار ببرد ، دلیل که با مردی پیوندد که او را عزیز و گرامی دارد ، فایده یابد به قدر آن چه راهزن برده باشد .

اگر بیند راهزن بر او جمع شد ، نتوانست از او چیزی بردن ، دلیل که بیمار گردد و بیم هلاک بود و سرانجام از آن خلاصی یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که راهزن چیزی از او دزدید ، دلیل که از کسی دروغ شنود .

اگر بیند به راهی می رفت و راهزنان هلاکش کردند ، خبر مصیبت به وی رسد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند راهزنی کرد و کالائی برد ، دلیل بود کسی بر او خصم شود و عیش بر او تباه کند .

اگر خویش را راهزن بیند ، لکن کالای کسی را نبرد ، دلیل است بیمار گردد و سرانجام شفا یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

راهزنی به خواب بر سه وجه است .

اول : جنگ و خصومت .

دوم : دروغ گفتن .

سوم : بیماری و تباهی عیش وخراب شدن زندگی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید