آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید برای انتخاب کسی رأی می دهید ، نشانة آن است که به زودی غرق در اضطراب و پریشانی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در انتخاباتی شرکت کرده اید و با بی میلی رأی می دهید ، نشانة آن است که احساسات منفی شما بر احساسات مثبت شما غالب می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید