محمدبن سیرین گوید :

پای کوفتن در خواب ، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویند

رقص

کردن مردان را ، از زندان خلاصی بود ، خاصه کسی را که بر پای او بند بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

رقص

درخواب ، زنان را رسوائی است و مردان را ، دلیل بر خصومت است . اما صوفیان و کسانی که

رقص

بسیار کنند ، دلیل غم است و رقاص درخواب ، مردی بود که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

رقاص و

رقص

در خواب ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی دانند

رقص

را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر کرده اند .

رقص

در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید . چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می

رقص

ند غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می

رقص

ند می شود و اگر کسی می

رقص

د و دیگران دست می زنند او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند . اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست ب

رقص

د نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود و اگر بیننده خواب ببیند که می

رقص

د و جست و خیز می کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دستها را به عنوان

رقص

می جنباند نیازمند و وامدار می گردد .

رقص

یدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می

رقص

د بد نام و انگشت نما می شود . سر زبان ها می افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت .

لوک اویتنهاو می گوید :

رقص

معلم

رقص

: شما از خوشگذرانی خوشتان میاید

رقص

یدن در یک سالن خالی : شادی

رقص

یدن در یک سالن زیبا : رفتارتان سبکسرانه است

رقص

یدن با یک فرد جذاب : حسادت

رقص

یدن در میان یک عده ناشناس : غمیادگیری

رقص

: شما عاشق خواهید شدافتادن در حین

رقص

: احساسات خود را کنترل کنید

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن

رقص

کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستی و ایمنی باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال

رقص

و پایکوبی اند ، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می شوید . اگر جوانترها چنین خوابی ببیند ، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است . 2ـ اگر خواب ببینید سالمندان در حال

رقص

اند ، نشانة چشم اندازی بهتر در آینده است . 3ـ اگر خواب ببینید خودتان در حال

رقص

و پایکوبی هستید ، علامت خوشبختی غیره منتظره است .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید