منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

روزن اگر به روشنایی باشد خوب است ولی اگر از روشنایی به تاریکی باشد بد است . دیدن روزن در خواب هیچ تعبیری ندارد مگر این که با شرایط خودتان تطبیق داده شود . اگر در جایی تاریک هستید و ببینید روزنی به روشنایی هست خواب شما خبر می دهد که آینده ای روشن دارید و مشکلات شما رفع می شود . اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار هستید وام خود را می پردازید . ولی اگر در جایی روشن باشید و روزنی ببینید که رو به تاریکی قرار گرفته خوب نیست و از غم و اندوه خبر می دهد . اگر در جایی باشید که اطرافتان روزن های زیادی باشد کاری بزرگ و احیانا مشکل با راه حل های متعدد برای شما پیش می آید که حق انتخاب خواهید داشت . اگر در جایی مسدود باشید و خودتان روزنی به خارج باز کنید نیکو است و اگر جای باز باشید و روزنی به محل مسدود باز کنید ، برای خود مشکل به وجود می آورید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید