محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی درخواب روشنائی آتش بیند ، چنانکه بدان روشنائی راه توان رفت ، دلیل کند که زاهدی یابد . اگر روشنائی را ایستاده بیند ، دلیل کند که سبب دولت او همانجا بود . اگر اخگر افروخته دید ، دلیل کند که در آن دیار رایت سلطان پدید آید . اگر در خانه خود اخگر دید ، چنانکه از نور آن خانه روشن بود ، دلیل کند که کارش بالا رود و دولتش زیاد شود . اگر بیند که آن اخگر را کشت ، دلیل که درخاندان او خصومت و داوری بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید