محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند رکاب از زین جدا گردید ، فرزند یا غلام است و چون با رکاب بود ، فرزندی باشد که در کارها معتمد و امین است و دراو هیچ خیانت نباشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند رکاب او زرین است ، دلیل است فرزند او منکر و خویشتن بین بود . اگر بیند رکاب او سیمین است ، دلیل که فرزندش به مال دنیا مغرور شود . اگر بیند رکابش برنجین یا مسین بود ، دلیل بود بر قدر پاکیزگی و روشنی او را قوت باشد در کارهای دنیائی . اگر بیند رکاب او چوبین بود ، دلیل که فرزند او دون همت و بدرأی و فرومایه بود و رکاب دار در خواب نیکو بود ، زیرا که او به مهتران نزدیک بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید