محمدبن سیرین گوید :

ریسمان درخواب ، سفر است و بعضی از معبران گویند : کار مردی است که با زنان اختلاط دارد . اگر بیند که از پشم ریسمان همی رشت چنانکه ریسند ، دلیل است که به سفر رود و از آن سفر خیر بدو رسد . اگر بیند که از پنبه یا قز یا کتان ریسمان همی رشت ، دلیل که کاری حلال کند ، لکن مردان را نیکو باشد . اگر بیند که ریسمان به جولاه برد تا جامه بافد ، دلیل است که در بین کاری بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر زنی بیند که ریسمان از پشم یا از موی همی رشت ، دلیل که او را از سفر غایبی بازآید . اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد ، دلیل که غایبش در سفر بماند . اگر بیند ریسمان بسیار داشت ، دلیل است عمرش دراز بود و بر قدر درازی و کوتاهی ریسمان او را خیر و منفعت رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

ریسمان در خواب بر چهار وجه است .

اول : سفر .

دوم : کارمزد .

سوم : عمر داز .

چهارم : منفعت بسیار .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید