محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند بر تن او ریش بود و در آن ریش خون و ریم جمع گردیده بود ، دلیل است به قدر آن ریش و ریم او را مال جمع شود . اگر به خلاف این بیند ، مال او نقصان شود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که جمله اندامهای او ریش بود و از آن ریش ها او را درد و رنج بود ، دلیل است که به قدر آن او را غم حاصل گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید