منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد . اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست . اگر مردی ببیند که ریمل می مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است . نوشته اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است . برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می مالد به مال و نعمت می رسد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید