محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که ریوند بسیار داشت ، دلیل است در غم و اندوه گرفتار شود . اگر بیند که از بهر علتی ریوند خورد و از آن وی را شفا حاصل آمد ، دلیل بر تندرستی و خیر و صلاح بود که به وی رسد . اگر به خلاف این بیند ، دلیل بر رنج و بیماری کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید