برآمدگی بالای آلت مرد وزن که درآن قسمت مو رشد می کند .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند در زهار خود می نگریست و چنان پنداشت که آنجا هرگز موی نبوده است ، دلیل که کار او بسته شود .

اگر بیند بر زهار او موی بسیار رسته است ، دلیل که غمگین و مستمند شود ، به سبب زنان .

اگر بیند به زهارش رنجی و دردی پدید آمد ، دلیل که به قدر آن وی را دردی و رنجی حاصل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

زهار درخواب بر دو وجه است .

اول : زن .

دوم : مال .

هر زیادت و نقصان که در زهار بیند ، تاویل آن به زن و مال وی افتد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید