محمدبن سیرین گوید :

زکات درخواب دیدن ، دلیل بود که مالش زیاده گردد . اگر بیند که زکات فطر می دارد ، دلیل که نماز و تسبیح گوید و رستگاری یابد . اگر وام دارد زود بگذارد ، اگر بیمار است شفا یابد ، اگر دشمن دارد بر وی ظفر یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند که زکات مال می داد ، مال او درحق بود و بلارفع شود .

جابرمغربی گوید :

اگر کسی بیند که زکات مال می داد ، دلیل که مالش زیاده گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

زکات مال دادن درخواب بر هفت وجه است .

اول : بشارت .

دوم : خیروبرکت .

سوم : روشن بود کارهای مشکل ( حل شدن مشکلات ) .

چهارم : قضای حاجت ( برآورده شدن حاجات ) .

پنجم : روشنائی .

ششم : از غم فرج یافتن ( نجات یافتن از غمها ) .

هفتم : زیادتی مال .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید