آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب چهرة خود را زیبا ببینید ، علامت آن است که دور شما را افرادی چاپلوس و زیرک فرا می گیرند .

2ـ اگر در خواب چهرة دیگران را زیبا ببینید ، علامت آن است که از اعتمادی که مردم خوشگذران به شما دارند ، لذت می برید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید