اگر در خواب بیند که ساروج خورد ، دلیل است با مردی سخن لطیف گوید . اگر بیند که ساروج می کند ، تاویلش به خلاف این است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن ساروج به خواب ، بر سه وجه است . اول : سخن لطیف . دوم : مدارا نمودن . سوم : رضای مردم جستن .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید