محمدبن سیرین گوید :

سایبان درخواب ، پادشاهی باشد فرومایه . اگر بیند که در زیر سایبان نشسته بود ، دلیل که به خدمت چنین پادشاهی پیوندد . اگر بیند که سایبان بر وی افتاد و او را از آن گزند رسید ، دلیل پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از آن مضرت رسد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که سایبان او پشمین است یا کرباسین و به گونه سبز یا سفید بود ، دلیل کند خدمت پادشاه عادل کند . اگر به خلاف این بیند ، خدمت پادشاه ظالم است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سایبان حمایتی است که از کسی می گیرید نه آنکه به شما داده شود . فرق است بین آن که نخواسته و ندانسته مورد محبت و عنایت و به خصوص حمایت قرار بگیرید یا اینکه به حمایت نیاز داشته باشید و بخواهید و به دنبال آن بروید تا به شما داده شود . سایبان حمایتی است که طلب می کنید و می گیرید . معبران قدیم سایبان را پادشاه تعبیر کرده اند و اینکه رعایا تحت سلطه سلطان قرار می گیرند و از جانب او به اصطلاح حمایت می شوند . البته این درست است اما در مقیاس محدودتر همان حمایتی است که ما از دیگران می طلبیم و می گیریم . اگر بیننده خواب در رویای خویش ببیند که زیر سایبان ایستاده است و بیرون از آن محدوده آفتاب تند و گرمی هست خواب او می گوید ممتاز می شود و در محیطی که احتمالا حقوق افراد مورد تجاوز و تعدی واقع می شود او حمایت می شود و امتیاز می یابد . اگر بیننده خواب ببیند که زیر سایه سایبانی وابسته قرار گرفته ، مثل چادر دکانها ، یا طاق ایوانها و یا پیاده روهای مسقف مناطق گرمسیری ، نشان آن است که حمایتگر بدون شناسایی کمک می کند و در واقع حمایت عام است و اگر سایبان مستقل باشد مثل چترهایی که در پلاژها دیده می شوند حمایت اختصاصی است و بین حمایت کننده و حمایت شونده آشنایی قبلی هست . سایبان اگر درخت ، دیوار یا چیزهایی از این قبیل باشد تعبیرش در کلمات و حروف مربوط نوشته شده است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید