آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شکست در کار و مغلوب شدن است .

2ـ اگر خواب ببینید سر از بدن دیگران جدا شده است و خون از سر بریده جاری است ، نشانة تبعید و مرگ است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید