محمد بن سیرین گوید :

خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند . اگر بیند که بچه سقط شده همی خورد ، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته اند : اول : بیماری ، دوم : غم ، سوم : خصومت ، چهارم : حاجت ، پنچم : ناسازگای با اهل و عیال

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می کنند ، علامت آن است که وی به موضوعی می اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید .

2ـ اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می کند ، نشانة آن است که در حرفة خود ، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید