آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن سنتور در خواب ، نشنة آن است که برترین آرزوهای شما با اندیشه هایی عمیق و با ارزش به دست می آید .

2ـ اگر زنی در خواب سنتور ببیند ، علامت آن است که زندگی او دور از حسادتهای زنانه خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید