محمدبن سیرین گوید :

دیدن شاخه درخواب ، دلیل بر فرزندان و برادران و خویشان بود . اگر بیند شاخهای درخت انبوه و بسیار بود ، دلیل که خویشان او بسیار شوند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که خویشان او کم شوند . اگر بیند شاخه از درخت خود ببرید ، دلیل که خویشی را از خود دور کند . اگر بیند که شاخی از درخت او کم شد ، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد . اگر بیند که شاخه خرما در دست داشت ، دلیل که فرزندی آورد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که او را شاخ درختی دادند باریک و دهنده شاخ معروف بود ، دلیل است از آن کس منفعت یابد . اگر دهنده مجهول بود ، دلیل که از بیگانه منفعت یابد . اگر آن شاخ خشک بیند هیچ خیر و فساد به او نرسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

این تعبیر برای زن و مرد یکسان است زیرا شاخه در خواب های ما اهل است و طبعا هم زن می تواند صاحب اهل باشد و هم مرد منتها بنابر قاعده و رسم تکفل اهل با مرد است و تدبیر ایشان با زن . درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ فراوان دارد . این شاخه ها به ترتیب هر چه از تنه درخت دورتر می شوند نازکتر می گردند و متفرق تر . در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما که مانند شاخه های درخت تقدم و تاخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است . اگر در خواب ببینید درختی پر شاخ و برگ در خانه دارید و این درخت سر سبز و بارور است رویائی نیکو دیده اید چون این نشان صحت و سلامت افراد خانواده شما است و با دیدن این خواب می توانید نسیت به آینده آن ها جمعیت و فراغت خاطر داشته باشید . حال اگر درختی زرد و کم شاخه و خشکیده در خواب ببینید و احساس کنید که آن درخت به شما تعلق دارد تعبیر خلاف آن است که گفته شد . اگر در خواب ببینید که شاخه های درخت شما را کنده و برده اند در خانواده شما نفاق و افتراق پیش می آید . اگر خودتان شاخه ای را از بن بر کنید یکی از نزدیکان خویش را می رانید و طرد می کنید . اگر شاخه ای مورد توجه شما باشد و در عالم خواب خیال کنید و بعد هم ببینید که آن شاخه نیست یکی از آن ها را از دست می دهید و آن شاخه هر چه کلفت تر و به تنه نزدیکتر باشد همان طور که گفتم درجه قرابت بیشتر است . اگر بیننده خواب جوان و نان خور خانواده باشد تنه درخت بزرگتر و کفیل خانواده محسوب می شود و چنان چه خودتان کفیل خانواده هستید تنه درخت شمائید . اگر ببینید شاخه های درختی را هرس می کنید و این کار را به نیت اصلاح و بهبود انجام می دهید تمشیت امور خانوادگی می کنید و تدبیر به کار می برید و حدود هر کس را تعیین می نمائید . چنان چه در خواب ببینید که شاخه ای از درخت زیتون در دست دارید پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می شود یا او وسیله و کار ساز می شود که سودی ببرید . اگر ببینید که شاخه ای از نخل دارید صاحب فرزند می شوید . اگر شاخه ای از مو و درخت انگور داشته باشید معامله ای سود آور انجام می دهید . اگر ببینید که شاخه ای از بید در دست دارید غمین و اندوهگین می شوید . اگر شاخه ای از شاه توت داشته باشید تلخ کامی می کشید و اگر توت باشد تقریبا همین طور مگر این که دانه های توت رسیده و شیرین بر آن باشد . اگر شاخه ای از درخت سرو و چنار داشته باشید در آینده مقاوم و با نشاط خواهید زیست . به طور کلی دیدن شاخه های درخت بر درخت بهتر از این است که کنده و جدا شده ببینیم . اگر ببینیم که شاخه های درخت همسایه به خانه ما آویخته تعبیر مشروط دارد و بستگی پیدا می کند به این که چه درختی باشد ولی کلا سر سبزی از همسایه بد نیست .

1ـ اگر در خواب شاخة درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانة آن است که با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید شاخه درختی خشکیده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهای تأسف بار از وضع شخصی غایب دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید