منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن شاهدانه بو داده در خواب نیکو است و مال اندک و سود قلیل است . اگر ببینید آجیل شاهدانه می خورید ، مثلا گندم بو داده و شاهدانه بد نیست . خواب شما می گوید سودی قلیل عایدتان می گردد ولی شاهدانه خام غم و رنج است و پریشانی و به خصوص فقر . اگر دختر یا زن جوانی در خواب شاهدانه یا نهال شاهدانه ببیند تعلق خاطر پیدا می کند و دلبستگی عاطفی شدید در او به وجود می آید که معقول نیست و غالبا زیان بخش است . اگر در خواب ببینیم که برگ های ریز و کوچک نهال شاهدانه را یک یک می کنیم و دور می ریزیم مال خود را می دهیم و تباه می کنیم و غمین می شویم . به هرحال دیدن شاهدانه خام و نهال آن در خواب خوب نیست ولی شاهدانه بو داده خوب است .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن شاهدانه در خواب ، نشانة دوستیهای عمیق و پایدار است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید