محمدبن سیرین گوید :

دیدن شب بازی به خواب ، دلیل بر لهو و لعب بود و محال ودروغ اگر بیند شب بازی کرد ، دلیل که به باطل فریفته شود . اگر بیند شب بازی کرد با بربط و نای ، دلیل غم و اندیشه بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید