اگر در خواب بیند

شب

تاریک بود ، دلیل غم و اندوه بود . اگر روشن بود یا ماهتاب ، دلیل خرمی بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند

شب

تاریک راه می رفت ، دلیل بر استقامت بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شب

باید تاریک باشد اما هر تاریکی در خواب های ما

شب

نیست . گاه اتفاق می افتد که خواب را درون ظلمت می یابیم . این تاریکی تعبیر دیگری دارد و تعبیر

شب

به آن اطلاق نمی شود ولی گاه نیز هست که تاریکی را می بینیم و از ذهن ما می گذرد که

شب

است در این صورت باید دنبال تعبیر

شب

بگردیم . در رویاهای ما

شب

مجهول و راز است و هر چه تاریکتر و ظلمانی تر باشد این راز و مجهول بزرگتر و پیچیده تر می باشد . چنانچه در خواب

شب

ببینیم و مشاهده کنیم که در ظلمت

شب

راه می رویم با مجهول درازی رو به رو می شویم که ما را به تکاپو و تلاش بر می انگیزد و کوشش هائی در جهت کشف راز و حل مجهول به عمل می آوریم ولی اگر

شب

مهتابی و روشن بود و به علت نور ماه یا چراغ روشن شده و ظلمت طبیعی آن شکسته بود خوابی است نیکو که خبر از فرج بعد از عسرت و تنگی می دهد . اگر وامداری در خواب چنین

شب

ی را ببیند که نور ماه آن را شکسته یا ستاره درخشان بر آسمان آنست وام خود را می پردازد و همین طور بیمار اگر ببیند در

شب

تاریک چراغ دارد یا نور ماه بر او تابیده از بیماری شفا حاصل می کند .

لوک اویتنهاو می گوید :

شب

شب

سیاه : جدال خانوادگی

شب

پر ستاره : زندگی طولانی

شب

نا آرام : ضرر و زیان بزرگ

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید تاریکی

شب

شما را فرا گرفته است ، نشانة آن است که سختی و مشقت کار بیش از اندازه به شما فشار خواهد آورد . 2ـ اگر خواب ببینید

شب

رخت می بندد و سپیده سر می زند ، علامت آن است که اوضاع و احوال مشقت بار زندگی به سمت راحتی و فراغت پیش خواهد رفت .
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید