تعبیر خواب شمد | معنی دیدن شمد در خواب | تفسیر خواب شمد از نظر معبرین

خواب شمد

برای خواندن تعبیر خواب شمد و معنی خواب شمد از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر شمد همان است که برای روتختی نوشتیم و اشاره ای است به زن و همسر بیننده خواب با این تفاوت که با عفت و شرم و حیای زن نیز ارتباط می یابد . شمد بد رنگ و سوراخ و سوخته به بیننده خواب در مورد همسرش هشدار می دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید