شمشیر در نیام ، زنی بود و بی نیام ، دلیل بر مال است و فرمانروائی . اگر زنی در خواب بیند که در دست شمشیر داشت ، دلیل که او را پسری آید . اگر بیند که شمشیر او در نیام بشکست ، دلیل فرزند او در شکم بمیرد . اگر مردی بیند شمشیر برهنه داشت و خواست که بر کسی زند ، دلیل که سخنی اندیشده با کسی بگوید . اگر بیند که شمشیر بر کسی زد و کارگر نبود ، دلیل که وی را نسل منقطع گردد . اگر بیند که شمشیر در گردن حمایل داشت ، دلیل که ولایتی را حکم کند . اگر بیند به موجبی کسی را شمشیر زد ، دلیل که به نام مضروب مشهور گردد . اگر بیند شمشیرها داشت یا به او دادند ، دلیل که توانگر گردد . اگر بیند که از وی شمشیر گرفتند ، دلیل که از عمل معزول گردد . اگر بیند که شمشیر بر میان بست ، دلیل که عمرش دراز بود . اگر بیند شمشیر زرین داشت ، دلیل که از مهتری راحت یابد . اگر شمشیر را آهنین بیند ، دلیل که کارش فوری گردد . اگر شمشیر از بلور بیند ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . اگر بیند که شمشیر او از مروارید بود ، دلیل که از علما منفعت یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شمشیر درخواب بر پنج وجه بود .

اول : فرزند .

دوم : ولایت ( فرمانروایی ) .

سوم : محبت .

چهارم : منفعت .

پنجم : ظفر ( پیروزی ) .

دیدن شمشیر ، دلیل بر مردی قوی و فصیح بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و قاطعیت شمشیر تشبیه می کنند . دیدن شمشیر در خواب وجوه نامطلوب و بدی ندارد . معبران نوشته اند که شمشیر در نیام و غلاف زنی است مجهول و ناشناخته برای بیننده خواب . زنی است که به ظاهر و به اسم او را می شناسید اما از درون و شخصیت او اطلاعی ندارید و هیچ نمی دانید دارای چه افکار و اندیشه هائی است و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است . اگر در خواب ببینید که شمشیری در نیام دارید با زنی بسیار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهید شد که بسیاری کارها می تواند در جهت تامین سود شما انجام دهد . معبران نوشته اند که شمشیر برهنه _ کلام و سخن _ است و آن هم کلامی که گفته و سخنی که بر زبان رانده شود . شمشیر حمایل و آویخته به گردن قدرت و شوکت است . اگر شمشیر به کسی بزنید و او را مجروح کنید خواب شما می گوید که سخنی ناصواب می گوئید و دیگران را می آزارید و اگر بزنید و او مجروح نشود زیان می رسانید یا دل کسی را می شکنید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید به کمرتان شمشیری بسته اید ، نشانة آن است که با افتخار مقامی در دولت به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید کسی شمشیر شما را می گیرد ، نشانة آن است که در رقابت با دیگران پیروز می شوید .

3ـ اگر خواب ببینید دیگران با خود شمشیر حمل می کنند ، نشانة آن است که جنگ و جدالها با خطر همراه خواهد بود .

4ـ دیدن شمشیر شکسته در خواب ، نشانة ابتلا به نومیدی و یأس است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید